Forside

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage fører historiens største gruppesøgsmål overfor Skatteministeriet for at få moms af licens tilbage.

Tilmeldingsfrist: 

Tilmeldingen er lukket per
2. oktober 2018

Medlemmer:

282.813

Kære Medlem

Vi er glade for, at du sammen med 283.000 andre medlemmer har valgt at tilmelde dig og støtte op om gruppesøgsmålet Kræv Licensmoms Tilbage.

Hvad er der sket siden tilmeldingsfristen?

Siden tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 er sagen blevet henvist til Østre Landsret, fordi den er principiel. Derudover har vi for at skære sagen til, indgået en procesaftale med DR og Skatteministeriet, hvorefter DR formelt er ude af sagen, der nu kun føres mod Skatteministeriet.

Den 2. oktober 2018 fremsatte vi begæring om, at sagen skulle forelægges for EU-domstolen. Skatteministeriet har gennem længere tid overvejet sin holdning til dette spørgsmål og har nu tiltrådt vores begæring. Det forventes derfor, at Østre Landsret vil forelægge sagen for EU-domstolen. Det betyder dog, at der formentlig vil gå mindst 2 år, før vi har en afgørelse.

Den 25. marts 2019 besluttede Østre Landsret, at sagen skal forelægges for EU-domstolen. 

Hermed en opdatering på sagen. Som tidligere oplyst har Østre Landsret givet tilladelse til, at sagen kan forelægges præjudicielt for EU-domstolen. Sagen blev i foråret 2019 udsat på grund af, at parterne i fællesskab skulle udarbejde et udkast til en forelæggelseskendelse, der beskriver sagens faktiske forhold og som redegør for, hvad EU-domstolen præcist skal tage stilling til. Vi færdiggjorde vores udkast til sagsfremstillingen og fremsendte dette til Skatteministeriet i august 2019. Vi har den 23. januar 2020 modtaget Skatteministeriets bemærkninger.

Ministeriet har som ventet nogle kommentarer til udkastet, som vi nu vil forholde os til. Endvidere protesteres der mod et supplerende spørgsmål, vi har ønsket at stille. Det forventes, at der vil gå nogle måneder, før partnerne endelig bliver enige om teksten i kendelsen, ligesom der formentlig vil være en formalitetsprocedure om det supplerende spørgsmål.

Vi vil holde foreningen underrettet, når der er nyt i sagen.

Den 3. juli 2020 kl. 09.00 afholdes generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes online og invitation samt årsrapport er udsendt til medlemmerne den 19. juni.

Som oplyst på generalforsamlingen sidste år har Østre Landsret tiltrådt vores anmodning om, at sagen skal forelægges præjudicielt for EU-domstolen. På grund af uenighed om hvilke spørgsmål, der skal stilles og udformningen af den endelige forelæggelseskendelse, er sagen endnu ikke sendt til EU-domstolen. Sagen afventer på nuværende tidspunkt, at Skatteministeriet afgiver et yderligere processkrift herom seneste medio august. Vi forventer, at tvisten herom vil blive løst af Østre Landsret ultimo 2020 og at sagen herefter vil kunne sendes til EU-domstolen.

Det har vist sig at være en tung proces at føre denne principielle sag og der vil derfor stadig gå lang tid før vi har en afgørelse. På nuværende tidspunkt forventer vi at der tidligst vil blive truffet en afgørelse af EU-domstolen om 2 år.

Hermed kort status på sagen.

Det har trukket sagen i langdrag, at vi er uenige med Skatteministeriet om formuleringen af det endelige spørgetema, der skal sendes til EU-domstolen. Vi ønsker, at EU-domstolen forelægges et supplerende spørgsmål, der angår den retlige konsekvens af de ændringer, der er foretaget i den danske licensordningen efter 1. januar 1978. Skatteministeriet kæmper hård i mod og vil kun gå med til at forelægge EU-domstolen et mere snævert spørgsmål om fortolkning af overgangsordningen fra 1978. Der er meget taktik heri, men for os er det helt afgørende, at sagen forelægges EU-domstolen på et korrekt og fyldestgørende grundlag. Vi har derfor siden nytår brugt meget tid på at gennemskrive den forelæggelseskendelse, som skal sendes til EU-domstolen.  

Vi forventer, at fremlægge et afsluttende processkrift om spørgetemaet samt vores endelige udkast til en forelæggelseskendelse (det grundlag hvorpå EU-domstolen skal besvare de forelagte spørgsmål) i denne uge. Herefter skal Østre Landsret tage stilling til den endelige udformning af spørgsmålene og indholdet af forelæggelseskendelsen, der skal sendes til EU Domstolen i Luxembourg.

Vi vil lægge forelæggelseskendelsen ud på hjemmesiden, når denne er blevet endelig godkendt af Landsretten.

Vi forventer fortsat, at der vil gå lang tid før vi har en afgørelse i sagen.

Sagen har i mere end et år afventede en formalitetsprocedure i Østre Landsret om de spørgsmål, der skal stiles til EU-Domstolen. Det skyldes at Skatteministeriet har protesteret mod vores to supplerende spørgsmål. Der var berammet en formalitetsprocedure herom, der skulle have været afholdt den 9. marts 2022 og der var afsat en hel dag. Kort forud formalitetsproceduren meddelte Skatteministeriet imidlertid, at man alligevel godt kunne godkende vores to spørgsmål og der blev derfor afholdt et advokatmøde, hvor vi blev enige om de væsentligste afsnit i udkastet til forelæggelseskendelsen. Det endelig udkast til forelæggelseskendelsen vil blive fremsendt til godkendelse i Østre Landsret medio april og herefter forventes det at sagen sendes til EU-Domstolen Luxemburg til afgørelse, der vil afsagt inden 1 – 2 år.

Status på sagen er, at Østre Landsret har forelagt denne EU-domstolen. Den 19. december 2022 afgav vi indlæg til EU-domstolen. Den 23. januar 2023 har EU-domstolens præsident besluttet at udsætte vores sag baseret på, at der træffes dom i en til svarende sag, som er forelagt af Østrigsk domstol. Vi forventer derfor, at der vil gå mindst 12 måneder, før vores sag kan afgøres af EU-domstolen.

Sagsøgernes indlæg til EU-Domstolen

Præjudicielle spørgsmål blev mundtligt forhandlet for EU-domstolen i Luxembourg den 14. marts 2024

Her kan du få et overblik over, hvad forhandlingen omhandlede.

EU-domstolen er af Østre Landsret blevet forelagt tre spørgsmål

Spørgsmål 1 drejer sig om, hvorvidt den undtagelsesordning, som fremgår af momssystemsdirektivets artikel 370 – og som blev indsat i 1978 – giver Danmark ret til at lægge moms på licensen, selvom licensen ikke udgør et vederlag for at modtage TV (men derimod må betragtes som en afgift).

Spørgsmål 2 drejer sig om, hvorvidt Danmark fortsat har kunnet lægge moms på licensen efter, at man i 2006 udvidede licenspligten fra ”fjernsynsapparat” til ethvert apparat, der kan modtage billedprogrammer (dvs. også smartphones og computere).

Spørgsmål 3 drejer som, hvorvidt Danmark fortsat har kunnet lægge moms på licensen, når licensmidlerne for delvist er blevet anvendt til at finansiere andre formål end DR/TV2-regionerne.

Den er disse tre spørgsmål, der blev mundtligt forhandling for EU-domstolen.

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage blev støttet af EU-kommissionen, der også mener, at der er tale om ulovlig udvidelse af undtagelsesordningen, og at Danmark derfor ikke lovligt har kunnet opretholde moms på licensen baseret på den undtagelse, Danmark fik i 1978.

Den danske regering, der indtager det modsatte synspunkt, blev støttet af den franske regering, der også var mødt op for at afgive mundtligt indlæg. Sagen er nu udsat til 12. september 2024, hvor generaladvokaten kommer med sin udtalelse om sagen. Herefter vil EU-domstolen afsige dom om de tre forelagte spørgsmål og sende sagen tilbage til Østre Landsret, der herefter skal afgøre sagen endeligt.

Hvor kan jeg holde mig orienteret?

Vi vil orientere på vores hjemmeside, når der er nyt om sagen. Du er også meget velkommen til at holde dig opdateret på foreningens Facebook-side. Henvendelser og spørgsmål rettes til foreningens e-mailadresse
moc.repipald.kdobfsctd@smomsnecil-negnineroF

På vegne af Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage.

Med venlig hilsen

Claus Holberg
Advokat, Claus Holberg Advokatfirma

Og

Anders Julius Tengvad
Partner og advokat i DLA Piper Denmark

Opdater dine brugeroplysninger

Klik her for at opdatere dine brugeroplysninger

 

Kontakt

Henvendelse til Foreningen kan ske på
moc.repipald.kdobfsctd@smomsnecil-negnineroF

Gruppesøgsmålet er nu lukket for tilmelding

Der er udarbejdet vedlagte underretning om sagen.

Læs om foreningen i pressen

Berlingske finans politiken

Om DLA Piper

DLA Piper er en global advokatvirksomhed med kontorer i mere end 40 lande i Nord- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og kan således levere juridisk rådgivning i hele verden.

Vi er den eneste advokatvirksomhed repræsenteret i hele Norden med kontorer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I Danmark er vi mere end 400 medarbejdere – heraf mere end 200 jurister – på vores kontorer i hjertet af København og Aarhus.

Som førende globale erhvervsadvokater er vores mål at levere kvalitet og skabe værdi for vores kunder. Det gør vi ved at levere praktiske og innovative juridiske løsninger, som sætter vores kunder i stand til at opnå de resultater, de ønsker. Vi leverer ensartede ydelser af samme høje kvalitet på tværs af vores fag- og brancheområder i alle de sager, vi påtager os. Læs mere på dlapiper.dk