Forside

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage fører historiens største gruppesøgsmål overfor Skatteministeriet for at få moms af licens tilbage.

Tilmeldingsfrist: 

Tilmeldingen er lukket per
2. oktober 2018

Medlemmer:

282.813

Kære Medlem

Vi er glade for, at du sammen med 283.000 andre medlemmer har valgt at tilmelde dig og støtte op om gruppesøgsmålet Kræv Licensmoms Tilbage.

Hvad er der sket siden tilmeldingsfristen?

Siden tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 er sagen blevet henvist til Østre Landsret, fordi den er principiel. Derudover har vi for at skære sagen til, indgået en procesaftale med DR og Skatteministeriet, hvorefter DR formelt er ude af sagen, der nu kun føres mod Skatteministeriet.

Den 2. oktober 2018 fremsatte vi begæring om, at sagen skulle forelægges for EU-domstolen. Skatteministeriet har gennem længere tid overvejet sin holdning til dette spørgsmål og har nu tiltrådt vores begæring. Det forventes derfor, at Østre Landsret vil forelægge sagen for EU-domstolen. Det betyder dog, at der formentlig vil gå mindst 2 år, før vi har en afgørelse.

Den 25. marts 2019 besluttede Østre Landsret, at sagen skal forelægges for EU-domstolen. 

Hermed en opdatering på sagen. Som tidligere oplyst har Østre Landsret givet tilladelse til, at sagen kan forelægges præjudicielt for EU-domstolen. Sagen blev i foråret 2019 udsat på grund af, at parterne i fællesskab skulle udarbejde et udkast til en forelæggelseskendelse, der beskriver sagens faktiske forhold og som redegør for, hvad EU-domstolen præcist skal tage stilling til. Vi færdiggjorde vores udkast til sagsfremstillingen og fremsendte dette til Skatteministeriet i august 2019. Vi har den 23. januar 2020 modtaget Skatteministeriets bemærkninger.

Ministeriet har som ventet nogle kommentarer til udkastet, som vi nu vil forholde os til. Endvidere protesteres der mod et supplerende spørgsmål, vi har ønsket at stille. Det forventes, at der vil gå nogle måneder, før partnerne endelig bliver enige om teksten i kendelsen, ligesom der formentlig vil være en formalitetsprocedure om det supplerende spørgsmål.

Vi vil holde foreningen underrettet, når der er nyt i sagen.

Den 3. juli 2020 kl. 09.00 afholdes generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes online og invitation samt årsrapport er udsendt til medlemmerne den 19. juni.

Som oplyst på generalforsamlingen sidste år har Østre Landsret tiltrådt vores anmodning om, at sagen skal forelægges præjudicielt for EU-domstolen. På grund af uenighed om hvilke spørgsmål, der skal stilles og udformningen af den endelige forelæggelseskendelse, er sagen endnu ikke sendt til EU-domstolen. Sagen afventer på nuværende tidspunkt, at Skatteministeriet afgiver et yderligere processkrift herom seneste medio august. Vi forventer, at tvisten herom vil blive løst af Østre Landsret ultimo 2020 og at sagen herefter vil kunne sendes til EU-domstolen.

Det har vist sig at være en tung proces at føre denne principielle sag og der vil derfor stadig gå lang tid før vi har en afgørelse. På nuværende tidspunkt forventer vi at der tidligst vil blive truffet en afgørelse af EU-domstolen om 2 år.

Hermed kort status på sagen.

Det har trukket sagen i langdrag, at vi er uenige med Skatteministeriet om formuleringen af det endelige spørgetema, der skal sendes til EU-domstolen. Vi ønsker, at EU-domstolen forelægges et supplerende spørgsmål, der angår den retlige konsekvens af de ændringer, der er foretaget i den danske licensordningen efter 1. januar 1978. Skatteministeriet kæmper hård i mod og vil kun gå med til at forelægge EU-domstolen et mere snævert spørgsmål om fortolkning af overgangsordningen fra 1978. Der er meget taktik heri, men for os er det helt afgørende, at sagen forelægges EU-domstolen på et korrekt og fyldestgørende grundlag. Vi har derfor siden nytår brugt meget tid på at gennemskrive den forelæggelseskendelse, som skal sendes til EU-domstolen.  

Vi forventer, at fremlægge et afsluttende processkrift om spørgetemaet samt vores endelige udkast til en forelæggelseskendelse (det grundlag hvorpå EU-domstolen skal besvare de forelagte spørgsmål) i denne uge. Herefter skal Østre Landsret tage stilling til den endelige udformning af spørgsmålene og indholdet af forelæggelseskendelsen, der skal sendes til EU Domstolen i Luxembourg.

Vi vil lægge forelæggelseskendelsen ud på hjemmesiden, når denne er blevet endelig godkendt af Landsretten.

Vi forventer fortsat, at der vil gå lang tid før vi har en afgørelse i sagen.

Hvor kan jeg holde mig orienteret?

Vi vil orientere på vores hjemmeside, når der er nyt om sagen. Du er også meget velkommen til at holde dig opdateret på foreningens Facebook-side. Henvendelser og spørgsmål rettes til foreningens e-mailadresse
Foreningen-licensmoms@dk.dlapiper.com

På vegne af Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage.

Med venlig hilsen

Claus Holberg
Partner og advokat
DLA Piper Denmark

Opdater dine brugeroplysninger

Klik her for at opdatere dine brugeroplysninger

 

Kontakt

Henvendelse til Foreningen kan ske på
Foreningen-licensmoms@dk.dlapiper.com

Læs om foreningen i pressen

Berlingske finans politiken

Om DLA Piper

DLA Piper er en global advokatvirksomhed med kontorer i mere end 40 lande i Nord- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og kan således levere juridisk rådgivning i hele verden.

Vi er den eneste advokatvirksomhed repræsenteret i hele Norden med kontorer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I Danmark er vi mere end 400 medarbejdere – heraf mere end 200 jurister – på vores kontorer i hjertet af København og Aarhus.

Som førende globale erhvervsadvokater er vores mål at levere kvalitet og skabe værdi for vores kunder. Det gør vi ved at levere praktiske og innovative juridiske løsninger, som sætter vores kunder i stand til at opnå de resultater, de ønsker. Vi leverer ensartede ydelser af samme høje kvalitet på tværs af vores fag- og brancheområder i alle de sager, vi påtager os. Læs mere på dlapiper.dk